BEANS Coffee 外賣自取 七折優惠

BEANS Coffee 外賣自取 七折優惠

2020-08-15

星期三開始我地可能有一段時間都唔可以同大家係店內見面。
不過大家可以放心,為咗街坊嘅便利同員工嘅生計我吔幾辛苦都會堅持住,我哋相信係不久嘅將來香港就可以回復正常。
香港人。共勉之

» 優惠詳情

資料來源:BEANS Coffee. Dessert. Light meal